Data ystadegol

Rhestr o’r holl geisiadau a wneir am ddata i’r holl heddluoedd yng Nghymru a Lloegr o dan bwerau statudol yr Ysgrifennydd Cartref yw’r gofyniad data blynyddol (ADR) ac fe’i defnyddir i riportio troseddau ac ystadegau cysylltiedig â’r heddlu.

Gellir gweld rhestr o’r cyhoeddiadau gofyniad data presennol isod:

Casglu Data Amlder y casglu
Dynladdiad Blynyddol
Troseddau a Chanlyniadau a Gofnodwyd Chwarterol
Troseddau a Gofnodwyd – Troseddau Casineb Chwarterol
Troseddau a Gofnodwyd – casgliadau Perthynas Person ar gyfer dioddefwyr troseddau rhywiol a threisgar Chwarterol
Troseddau a Gofnodwyd – Dwyn Metel Chwarterol
Troseddau a Gofnodwyd – Cam-drin Domestig Blynyddol
Troseddau Ar-lein Blynyddol
Troseddau a Chanlyniadau Chwarterol
Stopio a chwilio Chwarterol
Arestiadau Blynyddol
Troseddau’n ymwneud â defnyddio arfau tanio Chwarterol
Defnydd pwerau PACE Blynyddol
Defnydd gorau o Stopio a Chwilio yr Heddlu Blynyddol
Defnydd cyllyll ac offer miniog eraill Chwarterol
Troseddau’n ymwneud â Cham-drin Rhywiol ac Ecsbloetio Plant Blynyddol
Troseddau Moduro Blynyddol
Hysbysiadau Cosb am Anhrefn Chwarterol / Blynyddol
Profion Anadl Blynyddol
Dyroddi Tystysgrifau Arfau Tanio Blynyddol
Ynysu mannau o dan y Ddeddf Terfysgaeth Blynyddol
Damweiniau Traffig ar y Ffyrdd: Anafedigion Blynyddol
Nifer y digwyddiadau a gofnodwyd drwy NSIR Chwarterol
Atafaelu cyffuriau Blynyddol
Gwybodaeth Perfformiad a data ACEM Blynyddol
Gweithlu’r Heddlu Dwywaith y flwyddyn
Cadw gan yr Heddlu o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl Blynyddol
Gorchmynion Amddiffyn rhag Trais Domestig (DVPO) a Chynllun Datgelu Trais Domestig (DVDS) Blynyddol
Cwynion heddlu ac ystadegau ymddygiad cysylltiedig Chwarterol + Blynyddol
Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddu (CIPFA) – data ariannol a staffio sy’n ymwneud â holl swyddogaethau, costau ac incwm plismona Blynyddol
Mechnïaeth cyn cyhuddo Blynyddol
Twyll, Canlyniadau NFIB Chwarterol